Evrim ve Doğa Üzerine Kafa Yormuş İslam Alimleri


350.jpg


Tarihte 8. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar (kimi kaynaklara göre 15. yüzyıla kadar) olan dönem, İslam coğrafyasının Altın Çağı olarak bilinir. İslam dünyasında mühendisler, bilginler, düşünürler; sanatta, tarımda, ekonomide, hukukta, edebiyatta, felsefede, bilimde ve teknolojide eski adetleri koruyup yenilerini ekleyerek çok önemli gelişmelerin öncüleri olmuşlardır. Bu gelişmelerin “Batı”ya etkisi, İslam aydınlanmasının üzücü gerilemesi ve bilim dünyasının bugünkü tablosu, ayrı bir tarihsel inceleme/araştırma konusudur. Bu yazımızda, doğanın işleyişiyle ilgili sorular sormuş, zamanın şartlarına göre cevaplar bulmaya çalışmış İslam bilginlerinden birkaçının düşüncelerini, kronolojik sırayla paylaşacağız.

El-Cahiz (El-Jahiz)

781-869 yılları arasında (Darwin’den 1000 yıl önce) yaşamış, Basra doğumlu, Müslüman Arap bilim insanıdır. Gerçek ismi Ebu Osman Amr bin Bahr el-Kinani el-Fukaimi el-Basri’dir ancak gözündeki kusur yüzünden “pörtlek göz” anlamındaki El-Cahiz (Al-Jahiz) takma adını kullanmıştır. Hayatı boyunca teoloji, İslam felsefesi, filoloji gibi konularla ilgilendiği gibi zooloji, hayvan psikolojisi, sosyal psikoloji konuları da dahil 200’e yakın kitap yazmıştır. En ünlü bilimsel eseri 7 ciltten oluşan, 350’ye yakın canlıyı incelediği “Kitab al-Hayawan (Hayvanlar Kitabı)”dır. Bu kitap, doğal çevrenin hayvanlar üzerindeki etkisinden bahseden, çevresel faktörlerin bir bireyin fiziksel özelliklerini nasıl değiştirebileceğini açıklamaya çalışan ilk eser olarak anılır. Besin zinciri ve çevrenin bir hayvanın hayatta kalma olasılığını nasıl etkileyebileceğini özel olarak incelemiştir:

“Sıçan, yemek aramaya çıkar, bulur, yakalar ve yer. Küçük kuşlar ve diğer küçük hayvanları yer. Bebeklerini yılanlardan ve kuşlardan korumak için yer altı tünellerinde saklar. Yılanlar sıçanları yemeyi çok sever. Yılanlar da kendilerini kendinden büyük olan kunduzların ve sırtlanların tehlikesinden korur. Sırtlan tilkiyi ve kendinden küçük diğer hayvanları korkutur. Varoluş, başkasının yemeği olmaktan geçer, esas kural budur. Bütün küçük hayvanlar kendinden küçükleri yer ama her büyük hayvan kendinden büyüğünü yiyemez. İnsanlar da hayvanlar gibidir. Allah bazı bedenlerin ölümünü diğerinin yaşamı için sebeplendirmiştir ya da diğerinin yaşamını bir başkasının ölümü için.”

“Eğer güvercin siyahsa gebelik olduğunda ve olgunluk sınırlarını geçtiğinde, yumurtalıkta çok yüksek sıcaklıklara geri getirilebilir. Aynı şey insanlarda da gerçekleşir, çünkü annenin vücudu normalden daha yüksek bir sıcaklıkta yaşar, karanlık olur ve saçları küçülür ve kıvrılırlar.” (siyahi insanların kökeni için yapılmış bir yorum)

“Bir bölgedeki hava şartları kötüleşince, suyu kötüleşir, toprağı kötüleşir, bu durum hayvanların insanların fıtratını değiştirir.”

“Kaç kuşak sonra siyah beyaz, beyaz siyah olur?” (deri renkleri)

Kitaptaki alıntılardan, çok rahatlıkla, El-Cahiz’in, fiziksel özelliklerin kuşaklar arasında değişebileceğini, üstelik bu değişimin yumurtalar sayesinde olabileceğini, çevrenin fiziksel özellikleri etkileyebileceğini ve hayatta kalma güdüsü ile doğal seçilim kanunlarını dile getirdiğini söyleyebiliriz.

351.jpg


Hayvanlar Kitabı'ndan Bir Çizim...

El-Farabi

870-950 yılları arasında yaşamış ünlü bilgin. Doğum yeri ve kökeni hakkında tartışmalar mevcuttur (Afganistan veya Kazakistan doğumlu, Türk veya Fars). Orta Çağ İslam aydınları arasında Muallim-i Sani (İkinci Üstat/Magister secundus) olarak bilinir. Birinci üstat Aristo’dur. Batı’da Alfarabius adıyla da bilinir. Mantık, matematik, felsefe, doğa felsefesi, psikoloji, müzik, siyaset dallarında kendini geliştirmiştir. Hakkında sonradan yazılan biyografilerde verilen listelerde 100 ila 160 arasında eserin Farabi'ye atfedildiği görülür ancak bu eserlerin küçük bir kısmına ulaşılabilmiştir. "El-Medinetü'l Fâzıla (Faziletli Şehir- İdeal Devlet)” kitabı bunlardan biridir. Bu kitapta “Varolmada heyulani (maddi) cisimlerin mertebeleri hakkında” bölümü, varlıkların basitten başlayarak birbirlerine dönüştüklerini anlattığı aşağıdaki paragrafla başlar:

“Evvelâ ustukuslar (hava, su, ateş, toprak/cevher) hasıl olurlar. Sonra o cins ve tabiâtteki cisimler hasıl olurlar ki buhar ve bu zümreden olan bulutlar, rüzgârlar ve havada vuku bulan diğer şeyler ve yerin dolayında, altında, suda ve ateşte olan şeyler bu kabildendir. Bunlardan da sair cisimlerin var olması gerekir öyle ki: evvela ustukuslar birbirleriyle karışarak bunlardan birbirine zıd olan birçok cisimler hasıl olur. Sonra, bu zıdların bir kısmı yalnız birbiriyle karışır; diğer bir kısmı ise hem birbiriyle hem ustukuslarla karışarak ikinci bir karışma hasıl eder ki bundan da suretçe birbirine zıd olan birçok cisimler hasıl olur. … Böylece karışa karışa eski terkiplerden (sentezlerden) daha karışık yeni terkipler hasıl olmakla, öyle bir raddeye gelirler ki artık karışma imkânını gaip ederler ve onların karışmalarından hasıl olacak cisimler, onlardan da ustukuslar kadar uzak kalarak ihtilat (karışım) son bulmuş olur. Böylece bazı cisimler ilk ihtilattan, bazıları ikincisinden, diğerleri üçüncüsünden bazıları da son ihtilattan hasıl olurlar. Madenler nispeten sade ve ustukuslara daha yakın ihtilatlardan hasıl olmakla ustukuslardan az uzaktadırlar. Nebat (bitki) daha girift olup ustukuslardan daha uzak terkiplerle hasıl olur ki evvelkilere nispetle ustukuslardan daha uzakta kalır. Nâtık olmayan hayvan (konuşamayan hayvan) bitkiden daha karışık bir terkipten husule gelir. İnsan ise, müstesna suretle, son terkipten hasıl olur.”

Kitabın “İlâhi mevcudların, mertebeleri ve heyulânî (maddi) cisimlerin bölümleri hakkında” bölümünde ise aşağıdaki anlatımlara yer verilmiştir:

“Bu mevcudlar şöylece tertip edilirler: evvela onların arasından en bayağısı ele alınır. Sonra daha mükemmeline ve en sonunda ondan daha mükemmeli olmayan mükemmele varılır. Bunların en bayağısı, müşterek ilk maddedir. Ondan mükemmel olarak ustukuslar gelir; sonra bitkiler, sonra nutuksuz hayvanlar (konuşamayan), sonra natık (konuşan) hayvan gelir ki, ondan mükemmel bir şey yoktur.”

Görülebileceği gibi bu görüşler modern evrim görüşüyle tam olarak uyumlu olmasa da, yine de canlılar arasındaki kademeli evrimsel değişime dair çok önemli tespitlerdir. Canlıların statik, değişmez, son halleriyle yaratılmış olduğunu değil; kademeli ve birikimli bir evrimsel sürücün ürünleri olduğunu ileri sürmektedir. Bu, İslam tarihinde evrimin ne kadar güçlü bir temelde geliştiğine çok önemli bir göndermedir.

352.jpg

Farabi'nin bir çizimi..

İbn-i Miskeveyh (İbn Miskawayh)

932-1030 yılları arasında İran’da yaşamış İslam filozofudur. Farabi okuluna mensup düşünürlerdendir. Hayatı boyunca çokça eser vermiş, özellikle insan ahlakı ve davranışı üzerinde yoğunlaşmıştır. Doğanın işleyişiyle ilgili düşünceleri El-Cahiz kadar bilimsel olmasa da felsefi düzeyde “El-Fevz el-Aşgar (Al-Fawz Al-Asghar - Küçük Başarı)” isimli kitabında belirgindir. Düşünüre göre doğanın ilerleme süreci cansız maddeden bitkiye, bitkiden hayvana, hayvandan maymuna, maymundan insana doğrudur. Miskeveyh’in eserlerini inceleyen Dr. Muhammed Hamidullah, Miskeveyh’in kitabındaki görüşlerini şu şekilde özetlemiştir:

“Miskeveyh’e göre; Allah maddeyi ve gücü yarattı. Madde zamanla buhara ve suya dönüştü. Bir sonraki basamak mineral dünyası oluştu. Belli zamanda farklı mineraller oluştu. Daha sonra mineral dünyası bitki dünyasını oluşturdu. Bitkiler, hayvan özellikleri taşıyana kadar evrildiler, dişi ve erkek cinsleri oluştu. Bu hurma ağacıdır. Hurma ağacı bitkiler aleminin en yüksek, hayvanlar aleminin en düşük seviyeli canlısıdır.”

Miskeveyh’e göre bitkilerin lif ve köklerden kurtulması hayvanlar alemine geçiş olmuştur, hareket, dokunma ve yön ilk basamaktır. Hayvanlar alemi dört bacaklılarda “at”, uçan hayvanlarda “şahin” ile en üst mertebeye erişmiştir. En sonunda insanlık sınırındaki maymun yer alır.

“… her hayvan, aslında, hayvan olmayandan türemiştir, meninin kendisinin hayvan olmadığı gibi. Bu sıvı, kandan yapılmıştır ve yemekten ve bitkiden ve maddeden…”

Miskeveyh’in evrimle ilgili görüşleri bugünkü bilgilerimizin yanında ilkel kalmaktadır ancak “hepimiz yıldız tozuyuz” fikrinin özünü ilk benimseyenlerden olması oldukça dikkat çekicidir.

İhvan El-Safa (Ikhwan El-Safa)

İhvan el-Safa (Halis Kardeşler) bir kişi değil, kimlikleri gizli alimlerden oluşmuş, doğa bilimleri, matematik, astronomi, felsefe ve İslami bilgiler içeren 52 kitaptan oluşan, Rasa'il Ikhwan al-Safa adlı ansiklopedik eser vermiş bir topluluktur (10. yy). Yazarların kimlikleri hakkında öngörüler bulunsa da kesin bir bilgi yoktur. Her ayın belirli üç akşamı bir araya gelip önceden belirlenmiş konular hakkında toplantılar yapmışlar ve bunları kitaplaştırmışlardır. Canlılığın oluşum süreci hakkındaki fikirler aşağıdaki şekilde tarif edilmiştir:

“… Üç alem bulunur. Her son üye, kendinden sonra gelen bir sonraki basamağın ilk üyesine bağlıdır. Mineraller, kendinden alttaki su ve toprağa ve onların da alt tipi olan aluminyum sülfat, demir sülfat ve zirkona bağlıdır. Kırmızı altın minerallerin en üst basamağıdır ve bitkilere yakındır. Bitkiler arasında yosun en alt kademededir, buna karşılık hurma, dişi ve erkeğinin bulunuşuyla hayvanlar ve bitkiler arasındadır. Salyangoz bitkilere en yakın hayvandır, fil ise -zekası gereği- insana en yakın hayvandır…”

İbn El-Heysem (İbn Al-Haytham)

965-1039 yılları arasında yaşamış, Basra doğumlu, Müslüman Arap fizikçi, matematikçi, filozof. Zamanının çoğunu din ve fen bilimlerine adamış olan El-Heysem, çok önemli bir fizikçi ve optik biliminin kurucusu olarak kabul edilir. Bazı kaynaklar Heysem’i, bilimsel yöntemleri kullanma şeklini göz önünde bulundurarak “ilk bilim insanı” olarak kabul eder. Batı dünyasında “Alhazen” adıyla bilinir. Newton ve Kepler’den yüzlerce yıl önce, Dünya merkezli bir kainat sisteminin gerçek olmayabileceğini, uzayda başka sistemlerin de olabileceğini ve Dünya’nın Güneş sistemine tabi olduğunu söylemiştir. Optik ve ışık konusunda en yüksek düzeyde deneysel çalışmalar yapmıştır. “Bir ortamdan geçen bir ışık ışınının en kolay ve çabuk olan yoldan gideceğini” bildirmiştir. Böylece, Pierre de Fermat’ın (1601-1665) “en küçük süre ilkesi”ne birkaç yüzyıl önceden katkıda bulunmuştur. Ayrıca, daha sonraları Isaac Newton’ın (1642-1726) “Birinci Hareket Yasası” olacak olan Eylemsizlik Yasası’ndan söz etmiştir:

“Her cisim, hareketini değiştirecek kuvvetler uygulanmadığı sürece bulunduğu konumu korur ya da doğrusal bir yörüngede düzgün hareketini sürdürür.”

Işığın büyük ama “sonlu” bir hıza sahip olduğunu ve ışığın kırılması olayının ışığın farklı maddeler (ortamlar) içindeki hızlarının farklı olmasından kaynaklandığını duyumsatan ifadelere yer vermiştir. Eserlerinden birinde kurduğu şu cümle, bilimsel düşünce yapısını ortaya koymaktadır:

“Bilim insanının gayesi doğruyu öğrenmekse, kendini okuduğu her şeye düşman etmelidir.”

Al-Biruni (Alberuni)

Namıdiğer Biruni (Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el-Birûnî) 973-1048 yılları arasında bugünkü Özbekistan-Afganistan bölgesinde yaşamış, zamanının en önemli ve en bilinen İslam alimlerindendir. Fizik, matematik, astronomi, tıp, farmakoloji, doğa bilimleri, tarih, kronoloji ve dil biliminde kendini geliştirmiş ve bu alanlarda çağının alimlerini etkilemiş önemli eserler vermiştir. İlginç şekilde Hintolog (Hindistan uzmanı) olarak da tanınır. Çünkü 1017 yılında Gazneli Mahmut’un Hindistan’a yaptığı 12. seferinde orduyla beraber gitmiş ve Hindistan’da uzun yıllar kalıp çalışmalar yapmış, “Tarikh Al-Hind (Hindistan Tarihi)” adında bir kitap yazmıştır. Bu kitap Hindistan kültürünün en ince detayları da dahil, bilim, ekonomi, matematik, astronomi bilgileri içerir. Kitabın 47. bölümü aşağıdaki paragrafla başlar. Burada Biruni’nin coğrafi dağılım, doğal seçilim, yapay seçilim kavramlarının tohumlarını attığını görebiliriz:

“Dünyanın yaşamı ekime (tohum) ve üremeye bağlıdır. Her iki olay da zamanla artar ve bu artış sonsuzdur, Dünya sonlu olduğu halde. Bir bitki veya hayvan sınıfı kendi formunda artmadığında ve kendine has cinsi kendi türü olarak belirlendiğinde, onun her bir bireyi sadece bir kez var olmak ve yok olmakla kalmaz, bunun yanında kendi gibi bir veya birçok varlık yaratır, sadece bir kez değil birçok kez, o zaman bu tek bir hayvan veya bitki türü, dünyayı işgal edip kendini ve kendi cinsini ulaşabildiği her yere yayacaktır. Çiftçiler mısırı seçerler, istedikleri kadar büyümesine izin verirler, söküp çıkarırlar. Oduncu mükemmele ulaşıncaya kadar o dalları bırakır, diğerlerini söküp atar. Arılar kovanda çalışmayıp sadece yemek yiyen arıları yerler. Ancak doğa ayrım yapmaz, hamlesi her koşulda tek ve aynıdır. Ağaçların yapraklarının ve meyvelerinin çürümesine izin verir; bu, doğa ekonomisinde üreme eğilimiyle sonuçlanmasını engeller. Diğerlerine yer açmak için onları kaldırır.”

El –Hazini (Al Khazini)

12. yy başlarında yaşamış (1115-1130 en etkin olduğu yıllar olarak bilinir), Merv doğumlu -eski Pers İmparatorluğu’nun (bugünkü Türkmenistan) Horasan bölgesindeki bir il- Müslüman matematikçi, fizikçi, astronom ve bilim insanıdır. Tam ismi Abu al-Fath Abd al-Rahman Mansour al-Khāzini’dir. Zamanın ünlü matematikçisi, astronomu ve filozofu olan Ömer Hayyam’ın (Ummar Khayyam) öğrencilerindendir. En önemli eseri, Horasan Selçuklu Sultanı Ahmed Sencer için yazılmış “Kitab Mizan Al-Hikma (Hikmetlerin Dengesi Kitabı)”dır. Kitap ağırlık merkezinin, güç-kütle-ağırlık-yoğunluk kavramları arasındaki farkların, mekanik ve hidrostatik deneylerin detaylı anlatımlarının bulunduğu 50 bölümlük 8 ciltten oluşur. Madde ve insanla ilgili fikrini aşağıdaki şekilde ifade eder:

“Halktan insanlar, doğa filozoflarından altının, olgunluk mükemmelliğine ve bütünlük amacına erişmiş bir madde olduğunu öğrendiklerinde, altının diğer tüm metalik madde formlarından geçerek yavaş yavaş bu mükemmelliğe geldiği fikrine kapılıp buna kuvvetle inandılar. Sıradan insanlara göre altının doğası ilk olarak kurşundu, daha sonra kalay oldu, sonra pirinç, ondan sonra da gümüş oldu ve en sonunda altının oluşumu gerçekleşti. Bu insanlar doğa filozoflarının bu sözleriyle, insandan bahsettiklerinde ve ona doğasında ve bedensel yapısında bulunan bir bütünlük ve denge mal ettiklerindeki gibi bir şeyi kastettiklerini bilmiyorlardı. Oysa filozoflar, insanın bir zamanlar boğa olduğunu, sonra eşeğe dönüştüğünü, daha sonra ata, ondan sonra maymuna dönüştüğünü ve en sonunda da insan haline geldiğini kastetmiyorlardı.”

İbni-i Haldun (İbn Khaldun)

1332-1406 yılları arasında yaşamış, Tunuslu Müslüman tarihçi-filozoftur. Tam ismi Abd Ar Rahman bin Muhammed ibn Khaldun’dur. En ünlü eseri 1250 sayfalık; tarih felsefesi, sosyal bilimler, ekonomi, çevre, kültürel tarih, İslam teolojisi ve politik konuları içeren ve zamanının önemli isimlerinin başucu kitabı olmuş “Mukaddimah (Mukaddime)”dir. Bu eserde evrimle ilgili görüşlerini aşağıdaki şekilde ifade etmiştir:

“… Yaratılış dünyasına bakmak gerekir. Önce madde oluşmuştur. Dereceli bir şekilde ilerlemiş, bitki ve hayvan oluşmuştur. Minerallerin son basamağı, bitkilerin ilk basamağıdır, tıpkı çimen ve tohumsuz bitkiler gibi. Üzüm ve hurma gibi bitkilerin son basamağı da hayvanların ilk basamağını oluşturur, tıpkı yılanlar ve kabuklu deniz hayvanları gibi. Buradaki “bağlantı” son basamaktaki her grubun bir üst basamağa geçmek için hazır olma durumudur. Daha sonra hayvanlar alemi sürekli genişler, çoğalır, yaratılış basamağında son olarak, düşünen ve ifade eden “insan” oluşur. İnsanların en üst basamağına, zeka ve idrakın olduğu ancak aktif düşünme ve ifadenin olmadığı maymunlar aleminden ulaşılmıştır…”

Kınalızade Ali Efendi

1511-1571 tarihleri arasında yaşamış, Isparta doğumlu, Osmanlı devlet adamı ve alimdir. Dedesi sakalına kına sürdüğü için ailecek “kınalızade” hitabını almışlardır. Zamanının önemli medreselerinde eğitim almış ve eğitmenlik yapmış, önemli devlet erkanlarında söz sahibi olmuştur. Din, felsefe, ahlak üzerine yazılmış Ahlak-ı Alai en önemli eseridir. Güzel huy ve güzel ahlakla Allah’a nasıl yaklaşılabileceğini anlatmaya çalışan eserinde, işe öncelikle varlık bilimiyle başlamış, fiziki ve biyolojik varlık hakkında fikirler yürütmüştür. Kınalızade, insanın hayvanlar alemine mensup bir tür olduğunu ve bu türün diğer hayvan türlerinin en yücesi ve şereflisi olduğunu söyler.

“... Cins-i hayvanın nev'i insanî efdalı ve eşrefidir pes. Merâtib-i tefadüi dört olur: Maden ve Nebat ve Hayvan ve İnsan. Ve her cinsin envâında dahi tefâdül vardır. Yani bazı envâ-ı cins. Bazısı ahirde efdaldır ve her cinsin efdal-ı envâı fevkinde olan cinsin ednâ-yı envâına karib olub ekser havass ve levazımında müşârik olur. Evvel madeniyat içinde "mercan" dedikleri cevherdir. Eğerçi madeniyatdandır. Amma fi'l-cümle neşv ü nümâ âsân anda müşâheddir, hattâ karib olmuştur ki, makâm-ı madeniyatdan terakki idüb ufk-ı âlem-i nebât-ı nâmiye dahil ola ve nebatât içinde bu hal ile muttasıf olan "dı raht-ı hurma" (=hurma ağacı) dır ki, âsâr-ı hiss ve harcket-i iradî anda /.âhir ve peydâdır...”

Kınalızade bu sözlerde; insanın hayvan cinsinin şerefli bir türü olduğunu, her cinsin kendi içinde çeşitli olgunluk dereceleri bulunduğunu, her cinsin en üst ufkunda yer alan varlığın bir üstteki cinsin en alt ufkundaki varlıkla duyu ve lâzimeler (lazım olanlar) bakımından ortak olduklarını, madenle bitki arasındaki ara varlığın mercan, bitki ile hayvan arasındaki ara varlığın ise hurma ağacı olduğunu, hatta bunların bir üst düzeye yükselmelerinin söz konusu olduğunu ifade eder. Bu konu hakkında yazılmış ilk Türkçe eser özelliğindedir.

Erzurumlu İbrahim Hakkı

1703-1780 yılları arasında yaşamış Erzurum doğumlu, mutasavvıf, sosyolog, fizikçi, astronom, Türk İslam alimidir. Çoğunlukla dinî ve bilimsel konularla ilgilenmiş İbrahim Hakkı’nın en önemli eserleri Divan ve Marifetname’dir. Tasavvufi konularla birlikte fen konularıyla ilgili geniş içeriğiyle, yazarın söylediğine göre 400 eserden faydalanılarak yazılmış Marifetname, ansiklopedi özelliği taşıyan dikkat çekici bir eserdir.

Marifetname’de İbrahim Hakkı’nın temel iddiası olan, Allah’ın her şeyi insanın hizmetine sunmak üzere yarattığı fikrini bir tarafa koyarsak, gökyüzünü ve doğayı çok iyi gözlemlemiş ve özellikle evrim fikrini açık bir şekilde ifade etmiştir:

“…Hak Teala’nın emir ve tesiri ile gökler ve yıldızlar dönüp hareket ederek anasır-ı erba’ayı (su, hava, ateş, toprak) birbirine karıştırıp yoğurmuştur. Böylece, önce madenler, sonra, bitkiler, daha sonra hayvanlar meydana gelmiştir. Bu bileşik cisimlerin dört mertebesi arasında, yani maden, bitki, hayvan ve insan arasında aracı bileşik cisimler de vardır. Madenler ile bitkiler arasında vasıta ve geçit olan mercandır. Çünkü mercan katılıkta taş gibidir. Bitki gibi zerre zerre denizin dibinden bitip suyun yüzeyinden yukarı çıkıp kuruduğunda sert olur. Bitkiler ile hayvanlar arasındaki geçit hurma ağacıdır. Çünkü o bitki olmasına rağmen hayvan gibi erkeğine yakın olmadıkça (döllenme olmayıp) neticesi hurma olmaz. Başını kestiklerine helak olup, kuruyup, yaprak ve meyvası kalmaz. Hayvan ve insanlar arasında geçit olanların en açığı maymundur. Çünkü bütün organlar, kıl ve kuyruğundan başka, dışı ve içi insana benzer. Mercan, hurma ağacı ve maymun gibi maden, bitki, hayvan ve insan arasında, geçit olanların varlıklarındaki hikmet, her birinin kendi mertebesi aşağısından son yükseklik derecesine ulaşması, varlıklardaki mertebelerin o silsile yoluyla tertip edilmesi ve insanlık mertebesinde nihayet bulmasıdır…”

Alimlerin aktardıkları ile bugünkü evrim anlayışımız arasında benzerlikler ve farklılıklar tabii ki vardır ancak açık şekilde görülen şey, varlıkların devamlı bir dönüşüm halinde olduğunun kabulüdür. Yukarıda adı geçen yazarlar, ve ek olarak Ragıb El-İsfahani, Seyyid Emir Ali, Mevlana Celaleddin Rumi gibi alimler de dahil, çoğu İslam alimi, eserlerinde insanı ve doğayı, fiziki ve ruhani bir bütünlük içinde ele almaktadırlar. Doğanın esas itici gücünün Allah olduğu kabul görür, canlılığın evrimi yalnız maddi düzeyde anlatılmaz, nefsin de basamaklanarak evrim geçirdiğinden, hatta çoğu eserde insandan sonra gelen melek mertebelerinden bahsedilir. Bugünkü bilimsel bakış açımız, gözlemlenebilir olgular üzerinden deneylere dayalı temellendiğinden, dinî konular kapsam dışıdır. Ancak doğa üzerine kafa yormuş en önemli İslam alimleri evrimsel süreçlerin varlığından açık şekilde bahsetmişlerdir. “Maymundan gelme” fikrinin hiç de aşağılık bir durum olmaması, her aklıselim bilim insanı için olağan gözükmektedir. Hangi yüzyılda, hangi coğrafyada olursa olsun..

Evrim Ağacı
 
Islam alimi sifatini anlarim. Kuran okur, hadisi serif bilir, islam tarihini, savaslari, vs vs islam hakkinda herseyi bilir ve bu insanlara "islam Alimi" denebilir. sonucta yasadigi dinin alimi.

fakat bilim uzerine yapilmis calismalar uzerinden insanlara Islam alimi sifati koymak biraz fazlaca utopik bir yaklasim.

ustelik konuda sozu gecen cogu sozde islam alimlerinin islamla uzaktan yakindan pek alakalari olmayan isimler. Bir cogu zamaninda kafirlik ve zindiklikla suclanmis bilim adamlari. Tipki bugun hem hristiyan hem islam alemi tarafindan zindiklikla suclanan bilim adamlari gibi.
 
Islam alimi sifatini anlarim. Kuran okur, hadisi serif bilir, islam tarihini, savaslari, vs vs islam hakkinda herseyi bilir ve bu insanlara "islam Alimi" denebilir. sonucta yasadigi dinin alimi.

fakat bilim uzerine yapilmis calismalar uzerinden insanlara Islam alimi sifati koymak biraz fazlaca utopik bir yaklasim.

ustelik konuda sozu gecen cogu sozde islam alimlerinin islamla uzaktan yakindan pek alakalari olmayan isimler. Bir cogu zamaninda kafirlik ve zindiklikla suclanmis bilim adamlari. Tipki bugun hem hristiyan hem islam alemi tarafindan zindiklikla suclanan bilim adamlari gibi.

Aynen öyle bilimsel alanda çalışmalarıyla bilinen alimlere Müslümanlar diye İslam alimi denilemez..

Yazının içeriğine bakamadım bu arada genel için söylüyorum.
 
Son düzenleme:
Aynen öyle bilimsel alanda çalışmalarıyla bilinen alimlere Müslümanlar diye İslam alimi denilemez..

Yazının içeriğine bakamadım bu arada genel için söylüyorum.

Biruni zaten şii müslüman bir aileden dogdugu ve kendisininde agnostik egilimleri oldugu Brittanica kaynaklarinda gecer.

Adamlar zindik kellelerinin salam sosis gibi kesildigi donemlerde cesaret edip ogretilerinin yasadiklari imparatorlugun dinine aykiri oldugunu bile bile evrimi dolayli yollardan insanlara aktarmaya calismis. 300 sene once gebertilmeleri icin adamlari zindiklikla suclanayanlarin torunlari bugun zindiklarin isminin basina "Islam Alimi" etiketi koymakta.

Super bir dunyada yasiyoruz.
 
bu insanlar fıkıh üzerine de kafa yordukları için her şekilde islam alimidir tabi sen kabul etmezsen gözünde sıfatların bir değeri olmaz o ayrı mesele ...
 
bu insanlar fıkıh üzerine de kafa yordukları için her şekilde islam alimidir tabi sen kabul etmezsen gözünde sıfatların bir değeri olmaz o ayrı mesele ...

"cansız maddeden bitkiye, bitkiden hayvana, hayvandan maymuna, maymundan insana doğrudur." demis ustteki kabul ettigin Islam Alimi.

cok basit

Katiliyor musun?


Evet veya hayir..
 
"cansız maddeden bitkiye, bitkiden hayvana, hayvandan maymuna, maymundan insana doğrudur." demis ustteki kabul ettigin Islam Alimi.

cok basit

Katiliyor musun?


Evet veya hayir..

o dönemde bahsetmesi yeterli tabi ki şimdiki bilimle kabul etmek ve yüzde yüz doğru olduğunu savunmak doğru olmaz ama araştırırsan Darwinin babasının Endülüs ilişkisini arap yazmalarını Beytül hikme döneminin Avrupaya etkisini işte burada asıl kimden feyz alındığını anlayabilirsin bu arada evrim konusunda homo erectustan homo habilise süreçler dahil neandartel ve homo saphiens ayrımına kadar anlatabilirim amacın umarım tartışma çıkarmak değildir ...

evet ya da hayır mı dersen de dualist olduğunu düşünürüm hayatta herşey iki keskin kutupta yer almayabilir tamamen doğru veya tamamen yanlış olmayabilir
 
Konuyu acan Melih arkadasim.

Bu insanlara Islam Alimi demek dogru mudur? Musluman Alim desek, o bile tartisilir. Cunku adamlarin muslumanligi bile tartisildigi tarih kitaplarinda gecer. Er razi, biruni vs bu adamlar donemin gercek! islam alimleri olan cuppeliler tarafindan zindiklikla suclanmis ve kelleleri istenmis.

Edison Hristiyanlik Alimi midir? Hristiyan Alim degil. Aynen senin Islam Alimi dedigin gibi Hristiyanlik Alimi midir Edison?

Konunun dogru basligi "Islam Topraklarinda Yasamis Bilim Adamlari" olmali.
 
o dönemde bahsetmesi yeterli tabi ki şimdiki bilimle kabul etmek ve yüzde yüz doğru olduğunu savunmak doğru olmaz ama araştırırsan Darwinin babasının Endülüs ilişkisini arap yazmalarını Beytül hikme döneminin Avrupaya etkisini işte burada asıl kimden feyz alındığını anlayabilirsin bu arada evrim konusunda homo erectustan homo habilise süreçler dahil neandartel ve homo saphiens ayrımına kadar anlatabilirim amacın umarım tartışma çıkarmak değildir ...

evet ya da hayır mı dersen de dualist olduğunu düşünürüm hayatta herşey iki keskin kutupta yer almayabilir tamamen doğru veya tamamen yanlış olmayabilir

dusundugum gibi entellektuel oryantal turunde cevap. evet veya hayir diye bir kelimelik cevap yerine falsolu ortalar, saga cekip sola vurmalar falan. komik.

kendi icinde emin olmadigin bir tezi burda savunmaya kalkarsan boyle kivirmalara mahruz kalirsin.
 
Islam alimi sifatini anlarim. Kuran okur, hadisi serif bilir, islam tarihini, savaslari, vs vs islam hakkinda herseyi bilir ve bu insanlara "islam Alimi" denebilir. sonucta yasadigi dinin alimi.

fakat bilim uzerine yapilmis calismalar uzerinden insanlara Islam alimi sifati koymak biraz fazlaca utopik bir yaklasim.

ustelik konuda sozu gecen cogu sozde islam alimlerinin islamla uzaktan yakindan pek alakalari olmayan isimler. Bir cogu zamaninda kafirlik ve zindiklikla suclanmis bilim adamlari. Tipki bugun hem hristiyan hem islam alemi tarafindan zindiklikla suclanan bilim adamlari gibi.

Tespit diye buna derim ben.
 
el- helsem , biruni. el hazini dışındakiler islam alimidir aynı zamanda, bu üçü ise islam medeniyeti alimidir hepsini genellemiş gibi olmuş
 
Tarihin cogu buyuk kesfini, Muslumanlar ve araplar yapmistir. Ama islam oylesine carpitilmis ki petrolunde etkisiyle en bagnaz kitle oldular..

Mevlam diyorki beni arastirarak sorarak bulun.. Simdi bir olayi elestir, seni din dusmani yapiyorlar

Bir omur boyu namaz kilmanin ibadeti 10 ise oturup varligini, evreni ve Allahi sorgulamak 100 ibadettir.

Zaten suan kim ben daha muslumanim dese, en buyuk kotuluklere sahip oluyor.. Varligi Allahi sorgulamak bir is zaten bu muazzam sistemi goren kisi yaratici yok diyemez..

Neyse gecmise bakipta bu cografinin ne hale geldigini gormek uzuyor..
 
evrim hakkında hiçbir şey bilmeden her sene grip aşısı olan ve neden bir kere olmuyoruz tetanoz gibi diyen biriyle evrim tartışamam önce ne bildiğini göster hakaret inanç ve kitle sınıfları üzerinden siyasi laflarla insanları etiketleyerek bir yere varamazsın hele Gazali felsefesi kullanmana sadece gülüyorum bir fikrin yok ama karşındaki fikri inançsızlıkla suçlarsan haklı bulunursun yüksek ihtimalle değil mi ?
Evrim inanç meselesi değildir sevgili renktaşım bilim meselesidir ve bilim bilgi dahilinde tartışılır .
Bu arada hem Allah a hem evrime inanıyorum umarım bu seni derinden sarsmaz ...
Nasıl olabileceğini de sen araştırıp biraz kafa yor .. Ersin Şen
 
Son düzenleme:
Tarihin cogu buyuk kesfini, Muslumanlar ve araplar yapmistir. Ama islam oylesine carpitilmis ki petrolunde etkisiyle en bagnaz kitle oldular..

Mevlam diyorki beni arastirarak sorarak bulun.. Simdi bir olayi elestir, seni din dusmani yapiyorlar

Bir omur boyu namaz kilmanin ibadeti 10 ise oturup varligini, evreni ve Allahi sorgulamak 100 ibadettir.

Zaten suan kim ben daha muslumanim dese, en buyuk kotuluklere sahip oluyor.. Varligi Allahi sorgulamak bir is zaten bu muazzam sistemi goren kisi yaratici yok diyemez..

Neyse gecmise bakipta bu cografinin ne hale geldigini gormek uzuyor..

Müslümanların altın çağı denilen dönem eski Yunan ve Hint eserlerinin çevrilmesi sayesinde olmuştur. Çoğu büyük keşfi Müslüman Araplar yaptı demek fazla ütopik ayrıca. Onun dışında yazdıkların çok doğru maalesef..
 
evrim hakkında hiçbir şey bilmeden her sene grip aşısı olan ve neden bir kere olmuyoruz tetanoz gibi diyen biriyle evrim tartışamam önce ne bildiğini göster hakaret inanç ve kitle sınıfları üzerinden siyasi laflarla insanları etiketleyerek bir yere varamazsın hele Gazali felsefesi kullanmana sadece gülüyorum bir fikrin yok ama karşındaki fikri inançsızlıkla suçlarsan haklı bulunursun yüksek ihtimalle değil mi ?
Evrim inanç meselesi değildir sevgili renktaşım bilim meselesidir ve bilim bilgi dahilinde tartışılır .


Kim Gazali felsefesinden bahsetmiş? Adam kavramsal bir şey açıklamış ne bu alimlere laf etmiş ne de bilime evrime aykırı bir şey dememiş ki?

Bu taslamancı tayfa ezberlemişler belli şeyleri her cevap verene cevabın içeriği ne olursa olsun bozuk plak gibi aynı şeyleri söylüyorlar resmen :D Şu yazdıklarınla Ersin Şen'in bahsettiği konunun alakası yok..
 
Kim Gazali felsefesinden bahsetmiş? Adam kavramsal bir şey açıklamış ne bu alimlere laf etmiş ne de bilime evrime aykırı bir şey dememiş ki?

Bu taslamancı tayfa ezberlemişler belli şeyleri her cevap verene cevabın içeriği ne olursa olsun bozuk plak gibi aynı şeyleri söylüyorlar resmen :D Şu yazdıklarınla Ersin Şen'in bahsettiği konunun alakası yok..

Caner Taslaman dedinde adam diyorki: Biz patatesten geldik elmadan armuttan falan diyor ahuahuahuahu :D Bu gördügüm en trajıkomik evrim yorumuydu ya :D
 
Kim Gazali felsefesinden bahsetmiş? Adam kavramsal bir şey açıklamış ne bu alimlere laf etmiş ne de bilime evrime aykırı bir şey dememiş ki?

Bu taslamancı tayfa ezberlemişler belli şeyleri her cevap verene cevabın içeriği ne olursa olsun bozuk plak gibi aynı şeyleri söylüyorlar resmen :D Şu yazdıklarınla Ersin Şen'in bahsettiği konunun alakası yok..

sonraki direk bana entellektüel yaftası yapıştırdığı postala alakalı yoksa diğer dedikleriyle bir sorunum yok ayrıca taslamancı tayfa falan da değilim :) Taslaman tvlerde çok görüldüğü için konu ondan esinlenilmiş olarak açılmış olabilir diye düşündüm istiyorsan ibni haldun pdf atayım okursun lazım olur
 
Caner Taslaman dedinde adam diyorki: Biz patatesten geldik elmadan armuttan falan diyor ahuahuahuahu :D Bu gördügüm en trajıkomik evrim yorumuydu ya :D


Yav bu adam zaten bilimsel teorileri, fikirleri İslam'dan kurandan çıkarmaya çalışıyor fakat bunun için hem bilimsel konularda hem de dini konularda yeterli bilgi sahibi değil. Adam felsefe profesörü çıkıyor münazara kazanmaya çabalayan liseli gibi her konuyu tartışıyor geçen hadis bilgisinin rezalet olduğu ortaya çıktı zaten deve sidiği falan koyarak iyice rezil etti kendini..
 
Üst Alt