Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı | Borclanma yetkisi alindi


Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 9 Temmuz 2011 Cumartesi günü İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu'nda yapılacak.Saat 10.00’da başlayacak Genel Kurul'un gündemi şöyle:Gündem :

1. Açılış

2. Genel Kurul Başkanlık Divanın oluşması

3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi

4. Derneğimizin her türlü kredi, borç ve teminatlarının yeniden yapılandırılmasını

teminen;
4.1. Derneğimizin tasarrufu altında ve/veya mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller üzerinde 3.kişiler lehine kurulmuş olan hak ve mükellefiyetler ile Derneğimizin her ne suretle olursa olsun 3.kişiler lehine tesis etmiş olduğu temlik, rehin ve benzeri hak ve mükellefiyetlerin yapılandırılması; bu hususlarla ilgili olarak Derneğimiz yönetim kurulu üyelerinden ve/veya 3.kişilerden (banka, finans kurumu ve benzeri kurumlar) finansman sağlanması, ayrıca Derneğimiz iştiraklerinden olan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi’nin sermaye piyasasında işlem gören hisse senetlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde satın alınması veya çoğunluk hissesi muhafaza edilmek kayıt ve koşuluyla satılması, rehnedilmesi, teminat gösterilmesi, hisseler üzerinde intifa hakkı kurulması,4.2. Yeniden yapılandırma çerçevesinde, Derneğimiz borç yapısının İstanbul ili, Beykoz ilçesi Çayağzı köyü, Beylik Mandıra Çiftliği, 1-5 pafta 2942 parselde kayıtlı ve 1.175.000 m2 yüzölçümlü (F22D05C3B Pafta, 3202 parselde kayıtlı 869.522,18 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı- f22d05c3b pafta, 3201 parselde kayıtlı 206.497,84 m2 yüzölçümlü Özel Orman vasıflı ve f22d05c3b pafta, 3203 parselde kayıtlı 8.423,03 m2 yüzölçümlü Okul Alanı vasıflı) mülkiyeti Derneğimize ait taşınmaz üzerinde 3.kişiler lehine kurulmuş olan her türlü hak ve mükellefiyetin kaldırılması, gerekirse yeniden hak ve mükellefiyet (ipotek ve benzeri) tesis edilmesi,4.3. İstanbul ili, Beykoz ilçesi Çayağzı köyü, Beylik Mandıra Çiftliği, 1-5 pafta 2942 parselde kayıtlı, 1.175.000 m2 yüzölçümlü (F22D05C3B Pafta, 3202 parselde kayıtlı 869.522,18 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı- f22d05c3b pafta, 3201 parselde kayıtlı 206.497,84 m2 yüzölçümlü Özel Orman vasıflı ve f22d05c3b pafta, 3203 parselde kayıtlı 8.423,03 m2 yüzölçümlü Okul Alanı vasıflı) mülkiyeti Derneğimize ait ve inşaat ruhsatı alınmış olan taşınmazın değerlendirilmesi kapsamında; doğrudan müteahhitlik sözleşmesi ya da kat karşılığı, hasılat paylaşımı, satış, trampa, gayrimenkule dönüşebilecek alacak ve benzeri usuller dahilinde ya da bunların bazılarının kombinasyonu suretiyle yapılacak sözleşmelerin imzalanması; bu sözleşme veya sözleşmeler bağlamında ortaya çıkacak ayni ve mali hak, değer ve varlıkların satışı veya kiraya verilmesi; gerektiğinde mevcut inşaat ruhsatının süresinin uzatılması ve/veya yenilenmesi; söz konusu taşınmaz (veya kök parsellerin ifrazından oluşan parseller) veya yukarıda sayılan işlemlerin yapılması sonucu elde edilecek yeni taşınmazlar üzerinde hak ve mükellefiyet tesisi de dahil, tescil, terkin, ifraz, tevhit, devir, satış, trampa, takas, ipotek rehin ve özel parsel ihdası ve benzeri her türlü hukuki işlem tesisi suretiyle en geniş şekilde tasarrufta bulunulması,4.4. Yeniden yapılandırma çalışmaları çerçevesinde yeni bir gayrimenkul ve/veya gayrimenkullerin Derneğimiz malvarlığına kazandırılması, bahis konusu gayrimenkul üzerine 3. Kişiler lehine her türlü hak ve mükellefiyet ve/veya ipotek tesisi, şayet gayrimenkul ediminin bir şirketin hisselerinin alınması suretiyle gerçekleşmesi halinde, bu şirkete ait hisse senetlerinin teminat verilmesi ve/veya rehnedilmesi,Konularında;Tüzüğümüzün 24.maddesinin 10, 12, 13 ve 19.fıkraları uyarınca Yönetim Kuruluna, 4.3.maddede sayılan faaliyetlerin yürütülmesi ve her türlü hukuki işlem, sözleşme ve tasarrufun gerçekleştirilmesi bakımından 31.05.2014 tarihine kadar;

Yetki verilmesi.5. 2011 yılı hesap dönemi bütçe revizyonunun müzakeresi.6. Mülkiyeti Pamukspor Spor ve Turizm Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait Maltepe Gülsuyu Mahallesi, Atışokulu Caddesi, 32/3 adresinde bulunan, tapuya 2713 ada 2-70-71 parsel numarası ile kayıtlı, 14.000 m2 yüzölçümlü alan üzerine inşa edilmiş spor kompleksinin tesis olarak kazandırılması, kazandırılan tesis için Tüzüğümüzün 24/10.maddesi gereğince yetki verilmesi7. Kapanış
 
Cevap: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı | 9 Temmuz Cumartesi YapılacakTransferler icin borclanma yetkisi almak onemli.
 
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yarın YapılacakGalatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 9 Temmuz 2011 Cumartesi günü İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu'nda yapılacak.Saat 10.00’da başlayacak Genel Kurul'un gündemi şöyle:Gündem :

1. Açılış

2. Genel Kurul Başkanlık Divanın oluşması

3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi

4. Derneğimizin her türlü kredi, borç ve teminatlarının yeniden yapılandırılmasını

teminen;4.1. Derneğimizin tasarrufu altında ve/veya mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller üzerinde 3.kişiler lehine kurulmuş olan hak ve mükellefiyetler ile Derneğimizin her ne suretle olursa olsun 3.kişiler lehine tesis etmiş olduğu temlik, rehin ve benzeri hak ve mükellefiyetlerin yapılandırılması; bu hususlarla ilgili olarak Derneğimiz yönetim kurulu üyelerinden ve/veya 3.kişilerden (banka, finans kurumu ve benzeri kurumlar) finansman sağlanması, ayrıca Derneğimiz iştiraklerinden olan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi’nin sermaye piyasasında işlem gören hisse senetlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde satın alınması veya çoğunluk hissesi muhafaza edilmek kayıt ve koşuluyla satılması, rehnedilmesi, teminat gösterilmesi, hisseler üzerinde intifa hakkı kurulması,4.2. Yeniden yapılandırma çerçevesinde, Derneğimiz borç yapısının İstanbul ili, Beykoz ilçesi Çayağzı köyü, Beylik Mandıra Çiftliği, 1-5 pafta 2942 parselde kayıtlı ve 1.175.000 m2 yüzölçümlü (F22D05C3B Pafta, 3202 parselde kayıtlı 869.522,18 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı- f22d05c3b pafta, 3201 parselde kayıtlı 206.497,84 m2 yüzölçümlü Özel Orman vasıflı ve f22d05c3b pafta, 3203 parselde kayıtlı 8.423,03 m2 yüzölçümlü Okul Alanı vasıflı) mülkiyeti Derneğimize ait taşınmaz üzerinde 3.kişiler lehine kurulmuş olan her türlü hak ve mükellefiyetin kaldırılması, gerekirse yeniden hak ve mükellefiyet (ipotek ve benzeri) tesis edilmesi,4.3. İstanbul ili, Beykoz ilçesi Çayağzı köyü, Beylik Mandıra Çiftliği, 1-5 pafta 2942 parselde kayıtlı, 1.175.000 m2 yüzölçümlü (F22D05C3B Pafta, 3202 parselde kayıtlı 869.522,18 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı- f22d05c3b pafta, 3201 parselde kayıtlı 206.497,84 m2 yüzölçümlü Özel Orman vasıflı ve f22d05c3b pafta, 3203 parselde kayıtlı 8.423,03 m2 yüzölçümlü Okul Alanı vasıflı) mülkiyeti Derneğimize ait ve inşaat ruhsatı alınmış olan taşınmazın değerlendirilmesi kapsamında; doğrudan müteahhitlik sözleşmesi ya da kat karşılığı, hasılat paylaşımı, satış, trampa, gayrimenkule dönüşebilecek alacak ve benzeri usuller dahilinde ya da bunların bazılarının kombinasyonu suretiyle yapılacak sözleşmelerin imzalanması; bu sözleşme veya sözleşmeler bağlamında ortaya çıkacak ayni ve mali hak, değer ve varlıkların satışı veya kiraya verilmesi; gerektiğinde mevcut inşaat ruhsatının süresinin uzatılması ve/veya yenilenmesi; söz konusu taşınmaz (veya kök parsellerin ifrazından oluşan parseller) veya yukarıda sayılan işlemlerin yapılması sonucu elde edilecek yeni taşınmazlar üzerinde hak ve mükellefiyet tesisi de dahil, tescil, terkin, ifraz, tevhit, devir, satış, trampa, takas, ipotek rehin ve özel parsel ihdası ve benzeri her türlü hukuki işlem tesisi suretiyle en geniş şekilde tasarrufta bulunulması,4.4. Yeniden yapılandırma çalışmaları çerçevesinde yeni bir gayrimenkul ve/veya gayrimenkullerin Derneğimiz malvarlığına kazandırılması, bahis konusu gayrimenkul üzerine 3. Kişiler lehine her türlü hak ve mükellefiyet ve/veya ipotek tesisi, şayet gayrimenkul ediminin bir şirketin hisselerinin alınması suretiyle gerçekleşmesi halinde, bu şirkete ait hisse senetlerinin teminat verilmesi ve/veya rehnedilmesi,Konularında;Tüzüğümüzün 24.maddesinin 10, 12, 13 ve 19.fıkraları uyarınca Yönetim Kuruluna, 4.3.maddede sayılan faaliyetlerin yürütülmesi ve her türlü hukuki işlem, sözleşme ve tasarrufun gerçekleştirilmesi bakımından 31.05.2014 tarihine kadar;

Yetki verilmesi.5. 2011 yılı hesap dönemi bütçe revizyonunun müzakeresi.6. Mülkiyeti Pamukspor Spor ve Turizm Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait Maltepe Gülsuyu Mahallesi, Atışokulu Caddesi, 32/3 adresinde bulunan, tapuya 2713 ada 2-70-71 parsel numarası ile kayıtlı, 14.000 m2 yüzölçümlü alan üzerine inşa edilmiş spor kompleksinin tesis olarak kazandırılması, kazandırılan tesis için Tüzüğümüzün 24/10.maddesi gereğince yetki verilmesi7. KapanışGalatasaray.org
 
Cevap: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı | 9 Temmuz Cumartesi YapılacakToplantidan sonra Muslera, Cambiasso ve Drogba'nin açiklanma ihtimali var mi ? :(
 
Olağanüstü Genel Kurul ToplantısıOlağanüstü Genel Kurul ToplantısıGalatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı bugün (9 Temmuz 2011 Cumartesi) İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu'nda yapılılıyor.

B_10518_B_9057_GSKLOGO_B.jpg

Saat 10.00’da başlayacak Genel Kurul'un gündemi şöyle:Gündem :1. Açılış

2. Genel Kurul Başkanlık Divanın oluşması

3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi

4. Derneğimizin her türlü kredi, borç ve teminatlarının yeniden yapılandırılmasını

teminen;

4.1. Derneğimizin tasarrufu altında ve/veya mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller üzerinde 3.kişiler lehine kurulmuş olan hak ve mükellefiyetler ile Derneğimizin her ne suretle olursa olsun 3.kişiler lehine tesis etmiş olduğu temlik, rehin ve benzeri hak ve mükellefiyetlerin yapılandırılması; bu hususlarla ilgili olarak Derneğimiz yönetim kurulu üyelerinden ve/veya 3.kişilerden (banka, finans kurumu ve benzeri kurumlar) finansman sağlanması, ayrıca Derneğimiz iştiraklerinden olan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi’nin sermaye piyasasında işlem gören hisse senetlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde satın alınması veya çoğunluk hissesi muhafaza edilmek kayıt ve koşuluyla satılması, rehnedilmesi, teminat gösterilmesi, hisseler üzerinde intifa hakkı kurulması,

4.2. Yeniden yapılandırma çerçevesinde, Derneğimiz borç yapısının İstanbul ili, Beykoz ilçesi Çayağzı köyü, Beylik Mandıra Çiftliği, 1-5 pafta 2942 parselde kayıtlı ve 1.175.000 m2 yüzölçümlü (F22D05C3B Pafta, 3202 parselde kayıtlı 869.522,18 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı- f22d05c3b pafta, 3201 parselde kayıtlı 206.497,84 m2 yüzölçümlü Özel Orman vasıflı ve f22d05c3b pafta, 3203 parselde kayıtlı 8.423,03 m2 yüzölçümlü Okul Alanı vasıflı) mülkiyeti Derneğimize ait taşınmaz üzerinde 3.kişiler lehine kurulmuş olan her türlü hak ve mükellefiyetin kaldırılması, gerekirse yeniden hak ve mükellefiyet (ipotek ve benzeri) tesis edilmesi,

4.3. İstanbul ili, Beykoz ilçesi Çayağzı köyü, Beylik Mandıra Çiftliği, 1-5 pafta 2942 parselde kayıtlı, 1.175.000 m2 yüzölçümlü (F22D05C3B Pafta, 3202 parselde kayıtlı 869.522,18 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı- f22d05c3b pafta, 3201 parselde kayıtlı 206.497,84 m2 yüzölçümlü Özel Orman vasıflı ve f22d05c3b pafta, 3203 parselde kayıtlı 8.423,03 m2 yüzölçümlü Okul Alanı vasıflı) mülkiyeti Derneğimize ait ve inşaat ruhsatı alınmış olan taşınmazın değerlendirilmesi kapsamında; doğrudan müteahhitlik sözleşmesi ya da kat karşılığı, hasılat paylaşımı, satış, trampa, gayrimenkule dönüşebilecek alacak ve benzeri usuller dahilinde ya da bunların bazılarının kombinasyonu suretiyle yapılacak sözleşmelerin imzalanması; bu sözleşme veya sözleşmeler bağlamında ortaya çıkacak ayni ve mali hak, değer ve varlıkların satışı veya kiraya verilmesi; gerektiğinde mevcut inşaat ruhsatının süresinin uzatılması ve/veya yenilenmesi; söz konusu taşınmaz (veya kök parsellerin ifrazından oluşan parseller) veya yukarıda sayılan işlemlerin yapılması sonucu elde edilecek yeni taşınmazlar üzerinde hak ve mükellefiyet tesisi de dahil, tescil, terkin, ifraz, tevhit, devir, satış, trampa, takas, ipotek rehin ve özel parsel ihdası ve benzeri her türlü hukuki işlem tesisi suretiyle en geniş şekilde tasarrufta bulunulması,

4.4. Yeniden yapılandırma çalışmaları çerçevesinde yeni bir gayrimenkul ve/veya gayrimenkullerin Derneğimiz malvarlığına kazandırılması, bahis konusu gayrimenkul üzerine 3. Kişiler lehine her türlü hak ve mükellefiyet ve/veya ipotek tesisi, şayet gayrimenkul ediminin bir şirketin hisselerinin alınması suretiyle gerçekleşmesi halinde, bu şirkete ait hisse senetlerinin teminat verilmesi ve/veya rehnedilmesi,

Konularında;

Tüzüğümüzün 24.maddesinin 10, 12, 13 ve 19.fıkraları uyarınca Yönetim Kuruluna, 4.3.maddede sayılan faaliyetlerin yürütülmesi ve her türlü hukuki işlem, sözleşme ve tasarrufun gerçekleştirilmesi bakımından 31.05.2014 tarihine kadar;

Yetki verilmesi.

5. 2011 yılı hesap dönemi bütçe revizyonunun müzakeresi.

6. Mülkiyeti Pamukspor Spor ve Turizm Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait Maltepe Gülsuyu Mahallesi, Atışokulu Caddesi, 32/3 adresinde bulunan, tapuya 2713 ada 2-70-71 parsel numarası ile kayıtlı, 14.000 m2 yüzölçümlü alan üzerine inşa edilmiş spor kompleksinin tesis olarak kazandırılması, kazandırılan tesis için Tüzüğümüzün 24/10.maddesi gereğince yetki verilmesi

7. Kapanış

Başkan Ünal Aysal, konuşmasına gündemdeki konulara değinerek başladı."Futbolda yaşanan kriz, dünya futbolunda eşine zor rastlanır şekildedir. Sonuçlarına nasıl katlanılır bilemiyorum ama hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı ortadır. Bu süreçten Galatasaray'ın ve Türk futbolunu kayıpsız çıkması için elden gelenin yapılmasına çalışılmaktadır'' diye konuştu.Galatasaray'ın 106 yıllık tarihine yakışır şekilde gelişmeye devam ettiğini aktaran Başkan Ünal Aysal, ''Kulüp saygınlığımız her şeyin üzerinde tutulmaya ve korunmaya devam edilecektir, müsterih olunuz. Galatasaray'ın böyle bir durumda hiçbir leke almamasını sağlayan geçmiş tüm başkan, yönetici ve sporcularımıza buradan şükranlarımızı sunuyorum'' dedi ve "Türk futbolu bu süreçten yara almadan çıkacaktır. Müsterih olunmalı" diye konuştu.Transfer döneminde bilgi kirliliği meydana geldiğini ifade eden Başkan Ünal Aysal, "Medya Forlan ile uğraşmaya devam etsin. Bizim için önemli olan bunlar değil. Basın sadece transferi dünya yıldızı ve sansasyonelden ibaret görüyor ancak durum bu değil. İyi bir transfer dönemi geçiriyoruz ve oldukça da kaliteli bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Çalışmalarımız daha da devam edecek. Medyada yaratılan bazı kirlilik var, bunlara itibar etmeyiniz" dedi.Yönetime geldikten sonra yaptıkları icraatlara değinen Başkan Ünal Aysal, sportif durum ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.Futbolda ve diğer branşlarda güçlü takımlar kurduklarını belirten Aysal, sözlerine şu şekilde devam etti: "Biz sonuç olarak güçlü bir takım kurduk. Süreç tamamlanmadı. Birkaç hedefimiz daha var.Kulübümüzün geleceği sadece futbol değil. Diğer branşlarda da önemli adımlar attık. Hepsiyle guru duyacağız."Başkan Aysal, idari olarak denetleme için Ernst&Young şirketini görevlendirdiklerini ifade ederek, "Alacaklılardan gerçek olanları ve öncelikleri tespitini gerçekleştirdik. Kulüp ve Sportif AŞ'nin gelirleri temlikli. Vadesi geçmiş borç ise 73,6 milyon Amerikan Doları. Şu anki durum için başka yerde suçlu aramayalım, suçlu bizleriz. Galatasaray Spor Kulübü üyeleri olarak hepimiz suçluyuz. Hepimiz pasif davrandık" diye konuştu.Başkan Aysal, bugüne kadar kulüp için görüşlerini aktaran tüm üyelere de teşekkür ederek, "Bu süreçten kısa vadede ve az maliyetle çıkmak önemli" dedi. Voleybol şubesi için Pamukspor Tesisleri'nin kiralandığı belirten Başkan Ünal Aysak, Florya Altyapı Binası'nda yenileme çalışmalarına başlandığını üyelere duyurdu.Başkan Ünal Aysal, birikmiş ve aciliyet kazanmış sorunlar için yetki talep ettiklerini belirterek, "Kulübümüzü ağır faiz yükünden bir an önce kurtarmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz olan huzur ve güven ortamını bu aşamayı geçmeden yakalamak mümkün değil. Neden bu kadar kapsamlı yetki istiyorsunuz diye sordular. Ödeme vadesi geçmiş borçlarımız var.Bunları ödemek için kasada nakdimiz yok, bankalarda kullanılabilir kredimiz yok. Alacaklarımız uzun bir süre olamayacak. Mal ve mülk değerlendirilmesi için yetkimiz yok. Sizden bu sorumluklara paralel yetki talep ediyoruz" dedi.Kulübün mali durumu ve talep ettikleri yetki hakkında rakamsal bilgiler veren Başkan Ünal Aysal, "Yetkilerden bir tanesinin eksikliği projemizi sekteye uğratacaktır.Büyük kulüpler, tereddütlerle yönetilemez. Böyle bir imkan karşısında söz verdiğimiz Galatasaray'ı meydana getireceğiz" dedi.Daha sonra, Kongre Divan Başkanı İrfan Aktar görüşmelerden önce usule dair bir açıklama yaptı. Aktar, yönetim kurulunun toplu oylama talebine karşılık, kongre divan heyetine ulaşan üç önergeyi okuttu. Genel Kurul tarafından verilen önerge sonucunda Kongre Divan Başkanı İrfan Aktar, önerge ile ilgili olarak lehte görüş için Alp Yalman, aleyhte görüş için İbrahim Göknar'a söz verdi.Daha sonra oylamaya sunulan yönetim kurulunun toplu oylama talebi oy çokluğu ile kabul edildi.Kongre Divan Başkanı İrfan Aktar, saat 11.30 itibariyle katılımın 559 olduğunu belirtti.Kongrede, genel kurulu üyeleri gündem ile ilgili konuşmalar yapıyorlar.Üyelerden Murat Ece, Hayrettin Kozak, Işın Çelebi, Ayhan Yeğinsu, Samim Uygun, Taner Aşkın, Mehmet Helvacı, İlker Canalp, Duygun Yarsuvat, Fatih Altaylı, Faruk Gürbüzer, Sami Çölgeçen, Seyfettin Gürsel, Faruk Bil, Vakur Dağdeviren, Adil Emecan, Timur İbrahim Şen, Mehmet Şişmanoğlu gündemle ilgili görüşlerini aktardılar.4. madde ile ilgili görüşlerini sona ermesinin ardından yönetim kurulu adına kürsüye Başkan Ünal Aysal geldi. Konuşmacıları dikkatle dinlediğini aktaran Başkan Aysal, şunları söyledi:"Konuşmacıların ardından ciddi bir bilgi kirliliği olduğu intibasına vardım. Biz hisse senedi satışı yetkisi istedik. Bu yetkinin yüzde 11'le sınırlı olduğunu belirttik. Zaten yüzde 38 için yetki verilmiş ve kullanılmış daha önce.Toplam borçlanma yetkisi ise mevcut borçla sınırlı. Refinansman için ne kadar borç varsa, o kadar yetki istiyoruz."Riva arazisi konusunda da bilgi veren Başkan Ünal Aysal, "Bu konuda bizden önceki yönetime yetki verilmişti. Biz de özel bir kurul kurduk. Bu kurulun yaptığı çalışmayı da ekleyeceğiz" dedi.Başkan Ünal Aysal konuşmasına şöyle devam etti: "Özetle istenen yetki uçsuz bucaksız değil. Konuşan arkadaşlarım zaman üzerinden de yorumlar yaptılar. Vakit nakittir. Bizim pazartesi günü personelimize ödeyeceğimiz para kasamızda yok. Daha fazla zaman harcamamalıyız. Bugün bu konuda konuşan hiçbir arkadaşımdan çözüm alamadım.Ayrıca biraz da mizahın üstüne geçen konuşmalar oldu. Galatasaray tarihinde 6 milyon doların üstüne Galatasaray'a kasa kolaylığı yapan başkan görmedim. Kaldı ki ben böyle bir tahaaütle gelmedim.Yanlış anlaşılmasın, böyle bir şeyi üç farklı televizyon görüşmesinde de söylemiştim. Bu Galatasaray'a hakarettir. Kulüp kendi imkanlarını kullanmalıdır."Başkan Ünal Aysal, "Bizim önceliklerimiz kulübün sorunlarını çözmektir. Galatasaray'ın realitelerinden zaman mevhumunu uzak tutmayalım. Bugün alacağımız karar Galatasaray'ın geleceğini etkileyecektir. Biz size güveniyoruz, siz de bize güvenin" sözleriyle konuşmasını noktaladı ve oylamaya geçildi.Gündemin 4. Maddesindeki 4 fasıldan oluşan yetki talebi Kongre Divan Başkanı İrfan Aktar tarafından oylamaya sunuldu. Oyçokluğu ile yetki talebi kabul edildi.Başkan Ünal Aysal yetkilendirmenin ardından oylamaya katılan herkes teşekkür ederek, üyelere, "Verdiğiniz oydan dolayı pişman olmayacaksınız. Size vereceğim söz budur." dedi.
 
Cevap: Olağanüstü Genel Kurul ToplantısıMedya Forlan'la uğraşsın, biz çok güçlü bir takım kurduk. Ama süreç devam ediyor diyor.
 
Cevap: Olağanüstü Genel Kurul ToplantısıErnst and Young kulübü denetliyecek. 2.5 yıllık gelirler temlikli, borc stogu tahminimden fazla.
 
Cevap: Olağanüstü Genel Kurul ToplantısıLeke almamazı sağlayan geçmiş oyuncu ve başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.En büyük transfer bu beyler kim ne derse desin
 
Üst Alt